Aradhana 2011 : Jnayana Satra

Here is a list of discourses to be conducted during 340th Aradhana of Sri Raghavendra Teertharu.

Time : 8.45 AM to 11.00 AM
Venue: Sri Susheelendra Sabha Mantapa

12.08.2011 
Mahabharata Tatparyanirnaya Bhavasangraha
By: Vidwan Dr. Akki Raghavendracharya

13.08.2011 
Eshavasyopanishat Khandartha
By Vidwan Kalya Narasimhamurthy Acharya

14.08.2011 
Nadi Taratamya Stotra
By Vidwan Dr. Cuddupah Raghavendracharya

15.08.2011 
Geeta Vivruti
By Vidwan Dr. V.R. Panchamukhi
(Chancellor, SGS Vidyapeetha, Mantralaya)

16.08.2011 
6th Sarga of Sri Raghavendra Vijaya
By Vidwan Cuddupah Dheerendracharya

17.08.2011
7th & 8th th Sargas of Sri Raghavendra Vijaya
By Vidwan L. Krishnacharya

18.08.2011 
Indu Enage Govinda
By Vidwan Sri K. Appannacharya

Note: These discourses will be webcasted on every day during Aradhana