5th day of Guru Vaibhavotsava

5th day of Guru Vaibhavotsava. Abhinandana, Abhivandana and cultural programs.

Haridasavani by Raichur Shri Sheshagiridas

Honour to Vidwan shri Panchamukhi Pavamanachar - Banglore

Honour to Shri Vijayadasara Bhakta Mandali - Gangavaty

Honour to Shri Raghavendra Patwari and Family - Gulbarga

Bharathanatya by Anusha - Banglore

Click here for more photos.