Yantrodharaka Stotra

ನಮಾಮಿ ದೂತಂ ರಾಮಸ್ಯ ಸುಖದಂ ಚ ಸುರದ್ರುಮಮ್
ಪೀನವೃತ್ತ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಸರ್ವಶತ್ರುನಿವಾರಣಮ್        ||೧||

ನಾನಾರತ್ನಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಕುಂಡಲಾದಿವಿರಾಜಿತಮ್|
ಸರ್ವದಾಭೀಽಷ್ಟದಾತಾರಂ ಸತಾಂ ವೈ ದೃಢಮಾಹವೇ    ||೨||

ವಾಸಿನಂ ಚಕ್ರತೀರ್ಥಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಥಗಿರೌ ಸದಾ|
ತುಂಗಾಂಬೋಧಿತರಂಗಸ್ಯ ವಾತೇನಪರಿಶೋಭಿತೇ        ||೩||

ನಾನಾದೇಶಗತೈಃ ಸದ್ಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ನೃಪೋತ್ತಮೈಃ|
ಧೂಪದೀಪಾದಿನೈವೇದ್ಯೈಃ ಪಂಚಖಾದ್ಯೈಶ್ಚಶಕ್ತಿತಃ        ||೪||

ಭಜಾಮಿ ಶ್ರೀಹನುಮಂತಂ ಹೇಮಕಾಂತಿಸಮಪ್ರಭಮ್|
ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥಯತೀಂದ್ರೇಣ ಪೂಜಿತಂ ಚ ವಿಧಾನತಃ        ||೫||

ತ್ರಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ |
ವಾಂಚಿತಂ ಲಭತೇಽಭೀಷ್ಟಂ ಷಣ್ಮಾಸಾಭ್ಯಂತರೇ ಖಲು    ||೬||

ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಯಶೋರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಯಶಃ|
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥೀಲಭತೇ ಧನಮ್    ||೭||

ಸರ್ವಥಾ ಮಾಽಸ್ತು ಸಂದೇಹೋ ಹರಿಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಜಗತ್ಪತಿಃ |
ಯಃ ಕರೋತ್ಯತ್ರ ಸಂದೇಹಂ ಸ ಯಾತಿ ನರಕಂಣ್ ಧ್ರುವಮ್    ||೮||

||ಇತಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಯತಿಕೃತ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಹನೂಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||
____________________________________________________________________________________________

नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम्
पीनवृत्त महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम्        ॥१॥

नानारत्नसमायुक्तं कुंडलादिविराजितम्।
सर्वदाभीऽष्टदातारं सतां वै दृढमाहवॆ    ॥२॥

वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा।
तुंगांबॊधितरंगस्य वातॆनपरिशॊभितॆ        ॥३॥

नानादॆशगतैः सद्भिः सॆव्यमानं नृपॊत्तमैः।
धूपदीपादिनैवॆद्यैः पंचखाद्यैश्चशक्तितः        ॥४॥

भजामि श्रीहनुमंतं हॆमकांतिसमप्रभम्।
व्यासतीर्थयतींद्रॆण पूजितं च विधानतः        ॥५॥

त्रिवारं यः पठॆन्नित्यं स्तॊत्रं भक्त्याद्विजॊत्तमः ।
वांचितं लभतॆऽभीष्टं षण्मासाभ्यंतरॆ खलु    ॥६॥

पुत्रार्थी लभतॆ पुत्रं यशॊर्थी लभतॆ यशः।
विद्यार्थी लभतॆ विद्यां धनार्थीलभतॆ धनम्    ॥७॥

सर्वथा माऽस्तु संदॆहॊ हरिः साक्षी जगत्पतिः ।
यः करॊत्यत्र संदॆहं स याति नरकंण् ध्रुवम्    ॥८॥

॥इति श्रीव्यासराजयतिकृत यंत्रॊद्धारक हनूमत् स्तॊत्रम् ॥

_____________________________________________________________________________________________________________________

నమామి దూతం రామస్య సుఖదం చ సురద్రుమమ్
పీనవృత్త మహాబాహుం సర్వశత్రునివారణమ్        ||౧||

నానారత్నసమాయుక్తం కుండలాదివిరాజితమ్|
సర్వదాభీఽష్టదాతారం సతాం వై దృఢమాహవే    ||౨||

వాసినం చక్రతీర్థస్య దక్షిణస్థగిరౌ సదా|
తుంగాంబోధితరంగస్య వాతేనపరిశోభితే        ||౩||

నానాదేశగతైః సద్భిః సేవ్యమానం నృపోత్తమైః|
ధూపదీపాదినైవేద్యైః పంచఖాద్యైశ్చశక్తితః        ||౪||

భజామి శ్రీహనుమంతం హేమకాంతిసమప్రభమ్|
వ్యాసతీర్థయతీంద్రేణ పూజితం చ విధానతః        ||౫||

త్రివారం యః పఠేన్నిత్యం స్తోత్రం భక్త్యాద్విజోత్తమః |
వాంచితం లభతేఽభీష్టం షణ్మాసాభ్యంతరే ఖలు    ||౬||

పుత్రార్థీ లభతే పుత్రం యశోర్థీ లభతే యశః|
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీలభతే ధనమ్    ||౭||

సర్వథా మాఽస్తు సందేహో హరిః సాక్షీ జగత్పతిః |
యః కరోత్యత్ర సందేహం స యాతి నరకంణ్ ధ్రువమ్    ||౮||

||ఇతి శ్రీవ్యాసరాజయతికృత యంత్రోద్ధారక హనూమత్ స్తోత్రమ్ ||

Posted in: