Vandane Madirai : A hymn on Sri Jitamitra Teertharu by Sri Sripadarajaru

Sri Jitamitra Teertharu - Sri Sripadarajaru

ವಂದನೆ ಮಾಡಿರೈ ಯತಿಕುಲಚಂದ್ರನ ಪಾಡಿರೈ ||ಪಲ್ಲವಿ||
ಬಂದ ದುರಿತಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದು ಆ ನಂದ ಪಡುವ ವಿಬುಧೇಂದ್ರಕರೋದ್ಭವರಾ ||ಅನುಪಲ್ಲವಿ||

ರಘುಕುಲವರಪುತ್ರ ರಾಮನ ಚರಣ ಕರುಣಾಪಾತ್ರ |
ನಿಗಮೋಕ್ತಿಯ ಸೂತ್ರ ಪಾಠ ಪಠಿಸುವ ಸುಗುಣ ಜಿತಾಮಿತ್ರ ||
ನಗಧರ ಶ್ರೀಪನ್ನಗಶಯನನ ಗುಣ |
ಪೊಗಳುವ ಅಪಾರ ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮರ || ೧||

ವರಮಾಹಾತ್ಮೆ ತಿಳಿಸಿ ಮೋದಲಿಂದೀಪರಿಯಂದದಿ ಚರಿಸಿ |
ನಿರುತ ಮನ ನಿಲಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಕರಿವದನ ಒಲಿಸಿ ||
ಧರೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿಯದೆ ಮರೆಯಾಗುತ ಹರುಶದಿ ಗೋನದ ತರುವಲ್ಲಿರುವವರ ||೨||

ಮುದದಿ ಕೃಷ್ಣಾ ತಟಿಯ ಮಧ್ಯದಿ ಸದನದ ಈ ಪರಿಯ |
ಸತದಾಮಲ ಯತಿವರ್ಯ ತಪಮೌನದಲಿ ಇದ್ದು ಒದಗಿ ನದಿಯ ಸೂಸುತ ಬರಲೇಳು ದಿನ-|
ಕುದಯಾದವರ ಸುಪದ ಕಮಲಂಗಳ ||೩||

ಮಾಸ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಾರಾಧೆನೆಗಶೇಷದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
ದಾಸರು ಪ್ರತಿವರುಷ ಮಾಳ್ಪರು ಲೇಸೆನಲು ಶೃತಿಘೋಷ ||
ಕಾಶಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾ ಈ ಸ್ಥಳ ಮಿಗಿಲೈ |
ದಾಸರಿಗೆ ಈ ಭೂಸುರ ಪದಂಗಳ ||೪||

ಮಧ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಸಾರದ ಪದ್ಧತಿ ತಿಳಿದಂಥ |
ಅದ್ವೈತ ಪಂಥ ಮುರಿದು ಉದ್ಧರಿಸಿದಂಥ ||
ರುದ್ರವಂದ್ಯ ಮೂರುತಿ ರಂಗವಿಠ್ಠಲನ ಪದ ಪದ್ಮಾರಾಧಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುನೀಂದ್ರರ ||೫||

va¯dane m¡¢irai yatikulaca¯drana p¡¢irai ||pallavi||
ba¯da duritaga©a hi¯de ka©edu ¡ na¯da pa¢uva vibudh£¯drakarµdbhavar¡ ||anupallavi||

raghukulavaraputra r¡mana cara³a karu³¡p¡tra |
nigamµktiya sÀtra p¡¿ha pa¿hisuva sugu³a jit¡mitra ||
nagadhara ¾r§pannaga¾ayanana gu³a |
poga©uva ap¡ra aga³ita mahimara || 1||

varam¡h¡tme ti©isi mµdali¯d§pariya¯dadi carisi |
niruta mana nilisi ¾r§hari karivadana olisi ||
dhare janarige ariyade marey¡guta haru¾adi gµnada taruvalliruvavara ||2||

mudadi k»½³¡ ta¿iya madhyadi sadanada § pariya |
satad¡mala yativarya tapamaunadali iddu odagi nadiya sÀsuta baral£©u dina-|
kuday¡davara supada kamala¯ga©a ||3||

m¡sa m¡rga¾§r½¡r¡dhenega¾£½adina am¡v¡sye |
d¡saru prativaru½a m¡©paru l£senalu ¾»tighµ½a ||
k¡¾iya k½£tr¡ § stha©a migilai |
d¡sarige § bhÀsura pada¯ga©a ||4||

madhva ¾¡stra gra¯thas¡rada paddhati ti©ida¯tha |
advaita pa¯tha muridu uddharisida¯tha ||
rudrava¯dya mÀruti ra¯gavi¿h¿halana pada padm¡r¡dhaka prasiddha mun§¯drara ||5||

வம்தனெ மாடிரை யதிகுலசம்த்ரன பாடிரை ||பல்லவி||
பம்த துரிதகள ஹிம்தெ களெது ஆ னம்த படுவ விபுதேம்த்ரகரோத்பவரா ||அனுபல்லவி||

ரகுகுலவரபுத்ர ராமன சரண கருணாபாத்ர |
னிகமோக்திய ஸூத்ர பாட படிஸுவ ஸுகுண ஜிதாமித்ர ||
னகதர ஶ்ரீபன்னகஶயனன குண |
பொகளுவ அபார அகணித மஹிமர || ௧||

வரமாஹாத்மெ திளிஸி மோதலிம்தீபரியம்ததி சரிஸி |
னிருத மன னிலிஸி ஶ்ரீஹரி கரிவதன ஒலிஸி ||
தரெ ஜனரிகெ அரியதெ மரெயாகுத ஹருஶதி கோனத தருவல்லிருவவர ||௨||

முததி க்றுஷ்ணா தடிய மத்யதி ஸதனத ஈ பரிய |
ஸததாமல யதிவர்ய தபமௌனதலி இத்து ஒதகி னதிய ஸூஸுத பரலேளு தின-|
குதயாதவர ஸுபத கமலம்கள ||௩||

மாஸ மார்கஶீர்ஷாராதெனெகஶேஷதின அமாவாஸ்யெ |
தாஸரு ப்ரதிவருஷ மாள்பரு லேஸெனலு ஶ்றுதிகோஷ ||
காஶிய க்ஷேத்ரா ஈ ஸ்தள மிகிலை |
தாஸரிகெ ஈ பூஸுர பதம்கள ||௪||

மத்வ ஶாஸ்த்ர க்ரம்தஸாரத பத்ததி திளிதம்த |
அத்வைத பம்த முரிது உத்தரிஸிதம்த ||
ருத்ரவம்த்ய மூருதி ரம்கவிட்டலன பத பத்மாராதக ப்ரஸித்த முனீம்த்ரர ||௫||

वम्तने माटिरै यतिकुलचम्त्रन पाटिरै ॥पल्लवि॥
पम्त तुरितकळ हिम्ते कळेतु आ नम्त पटुव विपुतॆम्त्रकरॊत्पवरा ॥अनुपल्लवि॥

रकुकुलवरपुत्र रामन चरण करुणापात्र ।
निकमॊक्तिय सूत्र पाट पटिसुव सुकुण जितामित्र ॥
नकतर श्रीपन्नकशयनन कुण ।
पोकळुव अपार अकणित महिमर ॥ १॥

वरमाहात्मे तिळिसि मॊतलिम्तीपरियम्तति चरिसि ।
निरुत मन निलिसि श्रीहरि करिवतन ओलिसि ॥
तरे जनरिके अरियते मरेयाकुत हरुशति कॊनत तरुवल्लिरुववर ॥२॥

मुतति कृष्णा तटिय मत्यति सतनत ई परिय ।
सततामल यतिवर्य तपमौनतलि इत्तु ओतकि नतिय सूसुत परलॆळु तिन-।
कुतयातवर सुपत कमलम्कळ ॥३॥

मास मार्कशीर्षारातेनेकशॆषतिन अमावास्ये ।
तासरु प्रतिवरुष माळ्परु लॆसेनलु शृतिकॊष ॥
काशिय क्षॆत्रा ई स्तळ मिकिलै ।
तासरिके ई पूसुर पतम्कळ ॥४॥

मत्व शास्त्र क्रम्तसारत पत्तति तिळितम्त ।
अत्वैत पम्त मुरितु उत्तरिसितम्त ॥
रुत्रवम्त्य मूरुति रम्कविट्टलन पत पत्मारातक प्रसित्त मुनीम्त्रर ॥५॥

వమ్తనె మాటిరై యతికులచమ్త్రన పాటిరై ||పల్లవి||
పమ్త తురితకళ హిమ్తె కళెతు ఆ నమ్త పటువ విపుతేమ్త్రకరోత్పవరా ||అనుపల్లవి||

రకుకులవరపుత్ర రామన చరణ కరుణాపాత్ర |
నికమోక్తియ సూత్ర పాట పటిసువ సుకుణ జితామిత్ర ||
నకతర శ్రీపన్నకశయనన కుణ |
పొకళువ అపార అకణిత మహిమర || ౧||

వరమాహాత్మె తిళిసి మోతలిమ్తీపరియమ్తతి చరిసి |
నిరుత మన నిలిసి శ్రీహరి కరివతన ఒలిసి ||
తరె జనరికె అరియతె మరెయాకుత హరుశతి కోనత తరువల్లిరువవర ||౨||

ముతతి కృష్ణా తటియ మత్యతి సతనత ఈ పరియ |
సతతామల యతివర్య తపమౌనతలి ఇత్తు ఒతకి నతియ సూసుత పరలేళు తిన-|
కుతయాతవర సుపత కమలమ్కళ ||౩||

మాస మార్కశీర్షారాతెనెకశేషతిన అమావాస్యె |
తాసరు ప్రతివరుష మాళ్పరు లేసెనలు శృతికోష ||
కాశియ క్షేత్రా ఈ స్తళ మికిలై |
తాసరికె ఈ పూసుర పతమ్కళ ||౪||

మత్వ శాస్త్ర క్రమ్తసారత పత్తతి తిళితమ్త |
అత్వైత పమ్త మురితు ఉత్తరిసితమ్త ||
రుత్రవమ్త్య మూరుతి రమ్కవిట్టలన పత పత్మారాతక ప్రసిత్త మునీమ్త్రర ||౫||