Sri Harivayustuti - Kannada

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ನಖಸ್ತುತಿಃ

--------------------------

ಪಾಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತವೈರಿ ಬಲವನ್ ಮಾತಂಗ ಮಾದ್ಯದ್ಘಟಾ |
ಕುಂಭೋಚ್ಚಾದ್ರಿ ವಿಪಾಟನಾಧಿಕಪಟು  ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಜ್ರಾಯಿತಾಃ  |
ಶ್ರೀಮತ್ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯ ಪ್ರತತ ಸುನಖರಾ  ದಾರಿತಾರಾತಿದೂರ |
ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಧ್ವಾಂತ ಶಾಂತ ಪ್ರವಿತತ ಮನಸಾ ಭಾವಿತಾ ಭೂರಿಭಾಗೈಃ || ೧||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಸಮಂತತೋಪಿ ಕಲಯನ್ ನೈವೇಶಿತುಸ್ತೇ ಸಮಂ |
ಪಶ್ಯಾಮ್ಯುತ್ತಮ ವಸ್ತು ದೂರತರತೋ ಪಾಸ್ತಂ ರಸೋ ಯೋಷ್ಟಮಃ |
ಯದ್ರೋಷೋತ್ಕರ ದಕ್ಷ ನೇತ್ರ ಕುಟಿಲ ಪ್ರಾಂತೋತ್ಥಿತಾಗ್ನಿ ಸ್ಫುರತ್ |
ಖದ್ಯೋತೋಪಮ ವಿಷ್ಫುಲಿಂಗಭಸಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಶಕ್ರೋತ್ಕರಾಃ || ೨||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಾ ಶ್ರೀ ನಖಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯುಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯುಸ್ತುತಿಃ


ಶ್ರೀಮದ್ವಿಷ್ಣ್ವಂಘ್ರಿನಿಷ್ಠಾ ಅತಿಗುಣಗುರುತಮ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಪಾದೋ ಜ್ವಲ ಜಲಜಲಸತ್ಪಾಂಸವೋಸ್ಮಾನ್ ಪುನಂತು |
ವಾಚಾಂ ಯತ್ರ ಪ್ರಣೇತ್ರೀ ತ್ರಿಭುವನಮಹಿತಾ ಶಾರದಾ ಶಾರದೇಂದು |
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭದ್ರಸ್ಮಿತ ಶ್ರೀ ಧವಲಿತಕಕುಭಾ ಪ್ರೇಮಭಾರಂ ಬಭಾರ || ೧||

ಉತ್ಕಂಠಾಕುಂಠಕೋಲಾ ಹಲಜವವಿದಿತಾಜಸ್ರಸೇವಾನುವೃದ್ಧ |
ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಧೂತಾಂ ಧತಮಸಸುಮನೋ ಮೌಲಿರತ್ನಾವಲೀನಾಂ |
ಭಕ್ತ್ಯುದ್ರೇಕಾವಗಾಢ ಪ್ರಘಟನಸಘಟಾತ್ಕಾರ ಸಂಘೃಶ್ಯಮಾಣ |
ಪ್ರಾಂತಪ್ರಾಗ್ರ್ಯಾಂಘ್ರಿ ಪೀಠೋತ್ಥಿತಕನಕರಜಃ ಪಿಂಜರಾ ರಂಜಿತಾಶಾಃ || ೨||

ಜನ್ಮಾಧಿವ್ಯಾಧ್ಯುಪಾಧಿ ಪ್ರತಿಹತಿವಿರಹಪ್ರಾಪಕಾಣಾಂ ಗುಣಾನಾಂ |
ಅಗ್ರ್ಯಾಣಾಮರ್ಪಕಾಣಾಂ ಚಿರಮುದಿತ ಚಿದಾನಂದ ಸಂದೋಹದಾನಾಂ |
ಏತೇಷಾಮೇಷ ದೋಷ ಪ್ರಮುಷಿತಮನಸಾಂ ದ್ವೇಷಿಣಾಂ ದೂಷಕಾಣಾಂ |
ದೈತ್ಯಾನಾಮ್ ಆರ್ತಿಮಂಧೇ ತಮಸಿ ವಿದಧತಾಂ ಸಂಸ್ತವೇ ನಾಸ್ಮಿ ಶಕ್ತಃ || ೩||

ಅಸ್ಯಾವಿಷ್ಕರ್ತುಕಾಮಂ ಕಲಿಮಲಕಲುಷೇಸ್ಮಿನ್ ಜನೇ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಂ |
ವಂದ್ಯಂ ಚಂದ್ರೇಂದ್ರರುದ್ರ ದ್ಯುಮಣಿಫಣಿವಯೋನಾಯಕಾದ್ಯೈರಿಹಾದ್ಯ |
ಮಧ್ವಾಖ್ಯಂ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಂ ಕಿಮುತ ಕೃತವತೋ ಮಾರುತಸ್ಯಾವತಾರಂ |
ಪಾತಾರಂ ಪಾರಮೇಷ್ಠ್ಯಂ ಪದಮಪವಿಪದಃ ಪ್ರಾಪ್ತುರಾಪನ್ನ ಪುಂಸಾಂ || ೪||
 
ಉದ್ಯದ್ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಚಂಡಾಂ ನಿಜರುಚಿನಿಕರ ವ್ಯಾಪ್ತಲೋಕಾವಕಾಶೋ |
ಬಿಭ್ರದ್ಭೀಮೋ ಭುಜೇ ಯೋಭ್ಯುದಿತ ದಿನಕರಾಭಾಂಗದಾಢ್ಯ ಪ್ರಕಾಂಡೇ |
ವೀರ್ಯೋದ್ಧಾರ್ಯಾಂ ಗದಾಗ್ರ್ಯಾಮಯಮಿಹ ಸುಮತಿಂ ವಾಯುದೇವೋ ವಿದಧ್ಯಾತ್ |
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನನೇತಾ ಯತಿವರಮಹಿತೋ ಭೂಮಿಭೂಷಾಮಣಿರ್ಮೇ || ೫||

ಸಂಸಾರೋತ್ತಾಪನಿತ್ಯೋ ಪಶಮದ ಸದಯ ಸ್ನೇಹಹಾಸಾಂಬುಪೂರ |
ಪ್ರೋದ್ಯದ್ವಿದ್ಯಾನವದ್ಯ ದ್ಯುತಿಮಣಿಕಿರಣ ಶ್ರೇಣಿಸಂಪೂರಿತಾಶಃ |
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಾಧಿವಾಸೋ ಚಿತತರಸರಲ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ |
ಕ್ಷೀರಾಂಭೋಧಿರ್ವಿಭಿಂದ್ಯಾದ್ ಭವದನಭಿಮತಂ ಭೂರಿ ಮೇ ಭೂತಿ ಹೇತುಃ || ೬||

ಮೂರ್ಧನ್ಯೇಷೋಂಜಲಿರ್ಮೇ ದೃಢತರಮಿಹ ತೇ ಬಧ್ಯತೇ ಬಂಧಪಾಶ |
ಚ್ಚೇತ್ರೇ ದಾತ್ರೇ ಸುಖಾನಾಂ ಭಜತಿ ಭುವಿ ಭವಿಷ್ಯದ್ ವಿಧಾತ್ರೇ ದ್ಯುಭರ್ತ್ರೇ |
ಅತ್ಯಂತಂ ಸಂತತಂ ತ್ವಂ ಪ್ರದಿಶ ಪದಯುಗೇ ಹಂತ ಸಂತಾಪಭಾಜಾಂ |
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಭಕ್ತಿಮೇಕಾಂ ಭಗವತ ಉತ ತೇ ಮಾಧವಸ್ಯಾಥ ವಾಯೋಃ || ೭||

ಸಾಭ್ರೋಷ್ಣಾಭೀಶು ಶುಭ್ರ ಪ್ರಭಮಭಯ ನಭೋ ಭೂರಿಭೂಭೃದ್ವಿಭೂತಿಃ |
ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಭೂರ್ ಋಭೂಣಾಂ  ಭವನಮಪಿ ವಿಭೋ ಭೇದಿ ಬಭ್ರೇ ಬಭೂವೇ |
ಯೇನ ಭ್ರೂವಿಭ್ರಮಸ್ತೇ ಭ್ರಮಯತು ಸುಭೃಶಂ ಬಭ್ರುವದ್ದುರ್ಭೃತಾಶಾನ್ |
ಭ್ರಾಂತಿರ್ಭೇದಾವ ಭಾಸ ಸ್ತ್ವಿತಿ ಭಯಮಭಿಭೂರ್ಭೋಕ್ಷ್ಯತೋ ಮಾಯಿಭಿಕ್ಷೂನ್ || ೮||

ಯೇಮುಂ ಭಾವಂ ಭಜಂತೆ ಸುರಮುಖಸುಜನಾರಾಧಿತಂ ತೇ ತೃತೀಯಂ |
ಭಾಸಂತೆ ಭಾಸುರೈಸ್ತೇ ಸಹಚರಚಲಿತೈಶ್ಚಾಮರೈಶ್ಚಾರುವೇಷಾಃ |
ವೈಕುಂಠೇ ಕಂಠಲಗ್ನ ಸ್ಥಿರಶುಚಿ ವಿಲಸತ್ಕಾಂತಿ ತಾರುಣ್ಯಲೀಲಾ |
ಲಾವಣ್ಯಾ ಪೂರ್ಣಕಾಂತಾ ಕುಚಭರಸುಲಭಾಶ್ಲೇಷಸಂಮೋದಸಾಂದ್ರಾಃ || ೯||
 
ಆನಂದಾನ್ ಮಂದಮಂದಾ ದದತಿ ಹಿ ಮರುತಃ ಕುಂದಮಂದಾರನಂದ್ಯಾ
ವರ್ತಾಮೋದಾನ್ ದಧಾನಾ ಮೃದುಪದ ಮುದಿತೋದ್ಗೀತಕೈಃ ಸುಂದರೀಣಾಂ |
ವೃಂದೈರಾವಂದ್ಯ ಮುಕ್ತೇಂದ್ವಹಿಮಗುಮದನಾಹೀಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರಸೇವ್ಯೇ |
ಮೌಕುಂದೇ ಮಂದಿರೇಸ್ಮಿನ್ ಅವಿರತಮುದಯನ್ಮೋದಿನಾಂ ದೇವದೇವ || ೧೦||
 
ಉತ್ತಪ್ತಾತ್ಯುತ್ಕಟತ್ವಿಟ್ ಪ್ರಕಟಕಟಕಟ ಧ್ವಾನಸಂಘಟ್ಟನೋದ್ಯದ್ |
ವಿದ್ಯುದ್ವ್ಯೂಢಸ್ಫುಲಿಂಗ ಪ್ರಕರ ವಿಕಿರಣೋತ್ಕ್ವಾಥಿತೇ ಬಾಧಿತಾಂಗಾನ್ |
ಉದ್ಗಾಢಂ ಪಾತ್ಯಮಾನಾ ತಮಸಿ ತತ ಇತಃ ಕಿಂಕರೈಃ ಪಂಕಿಲೇ ತೇ |
ಪಂಕ್ತಿರ್ಗ್ರಾವ್ಣಾಂ ಗರಿಮ್ಣಾಂ ಗ್ಲಪಯತಿ ಹಿ ಭವದ್ದ್ವೇಷಿಣೋ ವಿದ್ವದಾದ್ಯ || ೧೧||
 
ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಮದ್ಗುರೂಣಾಂ ಹರಿಚರಣ ಚಿರಧ್ಯಾನ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಾಂ |
ಯುಷ್ಮಾಕಂ  ಪಾರ್ಶ್ವಭೂಮಿಂ ಧೃತರಣರಣಿಕಃ ಸ್ವರ್ಗಿಸೇವ್ಯಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಃ |
ಯಸ್ತೂದಾಸ್ತೇ ಸ ಆಸ್ತೇ ಅಧಿಭವಮಸುಲಭ ಕ್ಲೇಶನಿರ್ಮೋಕಮಸ್ತ |
ಪ್ರಾಯಾನಂದಂ ಕಥಂಚಿತ್ನ್ನವಸತಿ ಸತತಂ ಪಂಚಕಷ್ಟೇತಿಕಷ್ಟೇ || ೧೨||
 
ಕ್ಷುತ್ ಕ್ಷಾಮಾನ್ ರೂಕ್ಷರಕ್ಷೋರದಖರ ನಖರಕ್ಷುಣ್ಣ ವಿಕ್ಷೋಭಿತಾಕ್ಷಾನ್ |
ಆಮಗ್ನಾನಂಧಕೂಪೇ ಕ್ಷುರಮುಖಮುಖರೈಃ ಪಕ್ಷಿಭಿರ್ವಿಕ್ಷತಾಂಗಾನ್ |
ಪೂಯಾಸೃಙ್ಮೂತ್ರವಿಷ್ಠಾ ಕ್ರಿಮಿಕುಲಕಲಿಲೇ ತತ್ ಕ್ಷಣಕ್ಷಿಪ್ತ ಶಕ್ತ್ಯಾ
ದ್ಯಸ್ತ್ರವ್ರಾತಾರ್ದಿತಾಂಸ್ತ್ವದ್ ದ್ವಿಷ ಉಪಜಿಹತೇ ವಜ್ರಕಲ್ಪಾ ಜಲೂಕಾಃ || ೧೩||
 
ಮಾತರ್ಮೇ ಮಾತರಿಶ್ವನ್ ಪಿತರತುಲಗುರೋ ಭ್ರಾತರಿಷ್ಟಾಪ್ತಬಂಧೋ |
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನ್ ಅಜರ ಜರಯಿತಃ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯಾಮಯಾನಾಂ |
ಗೋವಿಂದೇ ದೇಹಿ ಭಕ್ತಿಂ ಭವತಿ ಚ ಭಗವನ್ನೂರ್ಜಿತಾಂ ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತಾಂ |
ನಿರ್ವ್ಯಾಜಾಂ ನಿಶ್ಚಲಾಂ ಸದ್ಗುಣಗಣ ಬೃಹತೀಂ ಶಾಶ್ವತೀಮ್ ಆಶು ದೇವ || ೧೪||
 
ವಿಷ್ಣೋರತ್ಯುತ್ತಮತ್ವಾದ್ ಅಖಿಲಗುಣಗಣೈಸ್ತತ್ರ ಭಕ್ತಿಂ ಗರಿಷ್ಠಾಂ |
ಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಧರಾಭ್ಯಾಂ ಅಮುಮಥ ಪರಿವಾರಾತ್ಮನಾ ಸೇವಕೇಷು |
ಯಃ ಸಂಧತ್ತೇ ವಿರಿಂಚಿ ಶ್ವಸನ ವಿಹಗಪಾನಂತ ರುದ್ರೇಂದ್ರ ಪೂರ್ವೇ |
ಷ್ವಾಧ್ಯಾಯಂಸ್ತಾರತಮ್ಯಂ ಸ್ಫುಟಮವತಿ ಸದಾ ವಾಯುರಸ್ಮದ್ಗುರುಸ್ತಂ || ೧೫||
 
ತತ್ವಜ್ಞಾನ್ ಮುಕ್ತಿಭಾಜಃ ಸುಖಯಸಿ ಹಿ ಗುರೋ ಯೋಗ್ಯತಾತಾರತಮ್ಯಾದ್ |
ಆಧತ್ಸೇ ಮಿಶ್ರಬುದ್ಧೀಂ  ಸ್ತ್ರಿದಿವನಿರಯಭೂ ಗೋಚರಾನ್ನಿತ್ಯಬದ್ಧಾನ್ |
ತಾಮಿಸ್ರಾಂಧಾದಿಕಾಖ್ಯೇ ತಮಸಿ ಸುಬಹುಲಂ ದುಃಖಯಸ್ಯನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ್ |
ವಿಷ್ಣೋರಾಜ್ಞಾಭಿರಿತ್ಥಂ ಶೃತಿ ಶತಮಿತಿಹಾಸಾದಿ ಚಾಕರ್ಣಯಾಮಃ || ೧೬||
 
ವಂದೇಹಂ ತಂ ಹನೂಮಾನ್ ಇತಿ ಮಹಿತಮಹಾಪೌರುಷೋ ಬಾಹುಶಾಲೀ |
ಖ್ಯಾತಸ್ತೇಗ್ರ್ಯೋವತಾರಃ ಸಹಿತ ಇಹ ಬಹುಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿ ಧರ್ಮೈಃ |
ಸಸ್ನೇಹಾನಾಂ ಸಹಸ್ವಾನ್ ಅಹರಹರಹಿತಂ ನಿರ್ದಹನ್ ದೇಹಭಾಜಾಂ |
ಅಂಹೋಮೋಹಾಪಹೋ ಯಃ ಸ್ಪೃಹಯತಿ ಮಹತೀಂ ಭಕ್ತಿಮದ್ಯಾಪಿ ರಾಮೇ || ೧೭||
 
ಪ್ರಾಕ್ ಪಂಚಾಶತ್ಸಹಸ್ರೈಃ ವ್ಯವಹಿತಮಮಿತಂ ಯೋಜನೈಃ ಪರ್ವತಂ ತ್ವಂ |
ಯಾವತ್ ಸಂಜೀವನಾದ್ಯೌಷಧನಿಧಿಮಧಿಕಪ್ರಾಣ ಲಂಕಾಮನೈಷೀಃ |
ಅದ್ರಾಕ್ಷೀದುತ್ಪತಂತಂ ತತ ಉತ ಗಿರಿಮುತ್ಪಾಟಯಂತಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ |
ಯಾಂತಂ ಖೇ ರಾಘವಾಂಘ್ರೌ ಪ್ರಣತಮಪಿ ತದೈಕಕ್ಷಣೇ ತ್ವಾಂ ಹಿ ಲೋಕಃ || ೧೮||

 ಕ್ಷಿಪ್ತಃ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸಲೀಲಂ ಶತಮತುಲಮತೇ ಯೋಜನಾನಾಂ ಸ ಉಚ್ಚಃ
ತಾವದ್ ವಿಸ್ತಾರವಾಂಶ್ಚಾ ಪ್ಯುಪುಲವ ಇವ ವ್ಯಗ್ರಬುದ್ಧ್ಯಾ ತ್ವಯಾತಃ |
ಸ್ವಸ್ವಸ್ಥಾನಸ್ಥಿತಾತಿ ಸ್ಥಿರಶಕಲ ಶಿಲಾಜಾಲ ಸಂಶ್ಲೇಷ ನಷ್ಟ |
ಚ್ಚೇದಾಂಕಃ ಪ್ರಾಗಿವಾಭೂತ್ ಕಪಿವರವಪುಷಸ್ತೇ ನಮಃ ಕೌಶಲಾಯ || ೧೯||
 
 ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದುಷ್ಟಾಧಿಪೋರಃ ಸ್ಫುಟಿತಕನಕಸದ್ವರ್ಮ ಘೃಷ್ಟಾಸ್ಥಿಕೂಟಂ |
ನಿಷ್ಪಿಷ್ಟಂ ಹಾಟಕಾದ್ರಿ ಪ್ರಕಟತಟತಟಾಕಾತಿ ಶಂಕೋ ಜನೋಭೂತ್ |
ಯೇನಾಜೌ ರಾವಣಾರಿ ಪ್ರಿಯನಟನಪಟುರ್ಮುಷ್ಟಿರಿಷ್ಟಂ ಪ್ರದೇಷ್ಟುಂ |
ಕಿಂ ನೇಷ್ಟೇ ಮೇ ಸ ತೇಷ್ಟಾ ಪದಕಟ ಕತಟಿತ್ಕೋಟಿ ಭಾಮೃಷ್ಟ ಕಾಷ್ಠಃ || ೨೦ ||
 
ದೇವ್ಯಾದೇಶ ಪ್ರಣೇತಿ ದೃಹಿಣ ಹರವರಾವದ್ಯ ರಕ್ಷೋ ವಿಘಾತಾ|
ದ್ಯಾಸೇವೋದ್ಯದ್ದಯಾರ್ದ್ರಃ ಸಹಭುಜಮಕರೋದ್ರಾಮನಾಮಾ ಮುಕುಂದಃ |
ದುಷ್ಪ್ರಾಪೇ ಪಾರಮೇಷ್ಠ್ಯೇ ಕರತಲಮತುಲಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವಿನ್ಯಸ್ಯ ಧನ್ಯಂ |
ತನ್ವನ್ ಭೂಯಃ ಪ್ರಭೂತ ಪ್ರಣಯ ವಿಕಸಿತಾಬ್ಜೇಕ್ಷಣಸ್ತ್ವೇಕ್ಷಮಾಣಃ || ೨೧||
 
ಜಘ್ನೇ ನಿಘ್ನೇನ ವಿಘ್ನೋ ಬಹುಲಬಲಬಕಧ್ವಂಸನಾದ್ ಯೇನ ಶೋಚದ್ |
ವಿಪ್ರಾನುಕ್ರೋಶ ಪಾಶೈಃ ಅಸು ವಿಧೃತಿ ಸುಖಸ್ಯೈಕಚಕ್ರಾಜನಾನಾಂ |
ತಸ್ಮೈ ತೇ ದೇವ ಕುರ್ಮಃ ಕುರುಕುಲಪತಯೇ ಕರ್ಮಣಾ ಚ ಪ್ರಣಾಮಾನ್ |
ಕಿರ್ಮೀರಂ ದುರ್ಮತೀನಾಂ ಪ್ರಥಮಮಥ ಚ ಯೋ ನರ್ಮಣಾ ನಿರ್ಮಮಾಥ || ೨೨||

ನಿರ್ಮೃದ್ನನ್ನತ್ಯ ಯತ್ನಂ ವಿಜರವರ ಜರಾಸಂಧ ಕಾಯಾಸ್ಥಿ ಸಂಧೀನ್ |
ಯುದ್ಧೇ ತ್ವಂ ಸ್ವಧ್ವರೇ ವಾ ಪಶುಮಿವ ದಮಯನ್ ವಿಷ್ಣು ಪಕ್ಷದ್ವಿಡೀಶಂ |
ಯಾವತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಭೂತಂ ನಿಖಿಲಮಖಭುಜಂ ತರ್ಪಯಾಮಾಸಿಥಾಸೌ |
ತಾವತ್ಯಾಯೋಜಿ ತೃಪ್ತ್ಯಾ ಕಿಮು ವದ ಭಗವನ್ ರಾಜಸೂಯಾಶ್ವಮೇಧೇ || ೨೩||
 
ಕ್ವೇಲಾಕ್ಷೀಣಾಟ್ಟಹಾಸಂ ತವ ರಣಮರಿಹನ್ನುದ್ಗದೋದ್ದಾಮಬಾಹೋ |
ಬಹ್ವಕ್ಷೌಹಿಣ್ಯ ನೀಕ ಕ್ಷಪಣ ಸುನಿಪುಣಂ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮಸ್ಯ |
ಶುಶ್ರೂಷಾರ್ಥಂ ಚಕರ್ಥ ಸ್ವಯಮಯಮಿಹ ಸಂವಕ್ತುಮಾನಂದತೀರ್ಥ |
ಶ್ರೀಮನ್ನಾಮನ್ ಸಮರ್ಥಃ ತ್ವಮಪಿ ಹಿ ಯುವಯೋಃ ಪಾದಪದ್ಮಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೨೪||
 
ದೃಹ್ಯಂತೀಂ ಹೃದ್ರುಹಂ ಮಾಂ ದ್ರುತಮನಿಲ ಬಲಾದ್ರಾವಯಂತೀಮವಿದ್ಯಾ |
ನಿದ್ರಾಂ ವಿದ್ರಾವ್ಯ ಸದ್ಯೋ ರಚನಪಟುಮಥಾಪಾದ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಮುದ್ರ |
ವಾಗ್ದೇವೀ ಸಾ ಸುವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣದ ವಿದಿತಾ ದ್ರೌಪದೀ ರುದ್ರಪತ್ನ್ಯಾ |
ದ್ಯುದ್ರಿಕ್ತಾ ದ್ರಾಗಭದ್ರಾದ್ರಹಯತು ದಯಿತಾ ಪೂರ್ವಭೀಮಾಜ್ಞಯಾ ತೇ || ೨೫||
 
ಯಾಭ್ಯಾಂ ಶುಶ್ರೂಷುರಾಸೀಃ   ಕುರುಕುಲ ಜನನೆ ಕ್ಷತ್ರವಿಪ್ರೋದಿತಾಭ್ಯಾಂ |
ಬ್ರಹ್ಮಭ್ಯಾಂ ಬೃಂಹಿತಾಭ್ಯಾಂ  ಚಿತಿಸುಖ ವಪುಷಾ ಕೃಷ್ಣನಾಮಾಸ್ಪದಾಭ್ಯಾಂ |
ನಿರ್ಭೇದಾಭ್ಯಾಂ ವಿಶೇಷಾದ್ ದ್ವಿವಚನ ವಿಷಯಾಭ್ಯಾಮ್ ಉಭಾಭ್ಯಾಮ್ ಅಮೂಭ್ಯಾಂ |
ತುಭ್ಯಂ ಚ ಕ್ಷೇಮದೇಭ್ಯಃ ಸರಿಸಿಜವಿಲಸಲ್ಲೋಚನೇಭ್ಯೋ ನಮೋಸ್ತು || ೨೬||
 
 
ಗಚ್ಚನ್ ಸೌಗಂಧಿಕಾರ್ಥಂ ಪಥಿ ಸ ಹನುಮತಃ ಪುಚ್ಚಮಚ್ಚಸ್ಯ ಭೀಮಃ
ಪ್ರೋದ್ಧರ್ತುಂ ನಾಶಕತ್ ಸ  ತ್ವಮುಮುರುವಪುಷಾ ಭೀಷಯಾಮಾಸ ಚೇತಿ |
ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನೌಜಸೋಸ್ತೇ  ಗುರುತಮವಪುಷೋಃ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ |
ಕ್ರೀಡಾಮಾತ್ರಂ ತದೇತತ್ ಪ್ರಮದದ ಸುಧಿಯಾಂ ಮೋಹಕ ದ್ವೇಷಭಾಜಾಂ || ೨೭||
 
ಬಹ್ವೀಃ ಕೋಟೀರಟೀಕಃ ಕುಟಿಲಕಟುಮತೀನ್ ಉತ್ಕಟಾಟೋಪ ಕೋಪಾನ್ |
ದ್ರಾಕ್ಚ ತ್ವಂ ಸತ್ವರತ್ವಾತ್ ಶರಣದ ಗದಯಾ ಪೋಥಯಾಮಾಸಿಥಾರೀನ್ |
ಉನ್ಮಥ್ಯಾ ತಥ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾ ತ್ವ ವಚನ ವಚನಾನ್ ಉತ್ಪಥಸ್ಥಾಂಸ್ತಥಾನ್ಯಾನ್ |
ಪ್ರಾಯಚ್ಛಃ ಸ್ವಪ್ರಿಯಾಯೈ ಪ್ರಿಯತಮ ಕುಸುಮಂ ಪ್ರಾಣ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ || ೨೮||
 
ದೇಹಾದುತ್ಕ್ರಾಮಿತಾನಾಂ ಅಧಿಪತಿ ರಸತಾಂ ಅಕ್ರಮಾದ್ ವಕ್ರಬುದ್ಧಿಃ |
ಕ್ರುದ್ಧಃ ಕ್ರೋಧೈಕವಶ್ಯಃ ಕ್ರಿಮಿರಿವ ಮಣಿಮಾನ್ ದುಷ್ಕೃತೀ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಂ |
ಚಕ್ರೇ ಭೂಚಕ್ರಮೇತ್ಯ ಕ್ರಕಚಮಿವ ಸತಾಂ ಚೇತಸಃ ಕಷ್ಟಶಾಸ್ತ್ರಂ |
ದುಸ್ತರ್ಕಂ ಚಕ್ರಪಾಣೇ ರ್ಗುಣಗಣ ವಿರಹಂ ಜೀವತಾಂ ಚಾಧಿಕೃತ್ಯ || ೨೯||
 
ತದ್ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾನುಸಾರಾತ್ ಕತಿಪಯ ಕುನರೈರಾದೃತೋನ್ಯೈರ್ವಿಸೃಷ್ಟೋ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ನಿರ್ಗುಣೋಹಂ ವಿತಥಮಿದಮಿತಿ ಹ್ಯೇಷ ಪಾಷಂಡವಾದಃ |
ತದ್ಯುಕ್ತ್ಯಾಭಾಸ ಜಾಲ ಪ್ರಸರ ವಿಷತರೂದ್ದಾಹ ದಕ್ಷಪ್ರಮಾಣ |
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಧರಾಗ್ನಿಃ ಪವನ ವಿಜಯತೇ ತೇವತಾರಸ್ತೃತೀಯಃ || ೩೦||
 
ಆಕ್ರೋಶಂತೋ ನಿರಾಶಾ  ಭಯಭರ ವಿವಶಸ್ವಾಶಯಾಶ್ಛಿನ್ನದರ್ಪಾ |
ವಾಶಂತೋ ದೇಶನಾಶ ಸ್ತ್ವಿತಿ ಬತ ಕುಧಿಯಾಂ ನಾಶಮಾಶಾ ದಶಾಶು |
ಧಾವಂತೊಶ್ಲೀಲಶೀಲಾ ವಿತಥ ಶಪಥ ಶಾಪಾ ಶಿವಾಃ ಶಾಂತಶೌರ್ಯಾ |
ಸ್ತ್ವದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಸಿಂಹನಾದೇ ಸಪದಿ ದದೃಶಿರೆ ಮಾಯಿ ಗೋಮಾಯವಸ್ತೇ || ೩೧||
 
ತ್ರಿಷ್ವಪ್ಯೇವಾವತಾರೇ ಷ್ವರಿಭಿರಪಘೃಣಂ ಹಿಂಸಿತೋ ನಿರ್ವಿಕಾರಃ |
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಃ ಸಕಲಗುಣಗಣಾಪೂರ್ಣ ರೂಪಪ್ರಗಲ್ಭಃ |
ಸ್ವಚ್ಛಃ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮೃತ್ಯುಃ ಸುಖಯಸಿ ಸುಜನಂ ದೇವ ಕಿಂ ಚಿತ್ರಮತ್ರ |
ತ್ರಾತಾ ಯಸ್ಯ ತ್ರಿಧಾಮಾ ಜಗದುತ ವಶಗಂ ಕಿಂಕರಾಃ ಶಂಕರಾದ್ಯಾಃ || ೩೨||

ಉದ್ಯನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಶ್ರೀ ಮೃದು ಮಧು ಮಧುರಾಲಾಪ ಪೀಯೂಷಧಾರಾ |
ಪೂರಾಸೇಕೋಪಶಾಂತಾ ಸುಖಸುಜನ ಮನೋಲೋಚನಾ ಪೀಯಮಾನಂ |
ಸಂದ್ರಕ್ಷ್ಯೇ ಸುಂದರಂ ಸಂ-ದುಹದಿಹ ಮಹದಾನಂದಂ ಆನಂದತೀರ್ಥ |
ಶ್ರೀಮದ್ವಕ್ತ್ರೇಂದು ಬಿಂಬಂ ದುರಿತನುದುದಿತಂ ನಿತ್ಯದಾಹಂ ಕದಾ ನು || ೩೩||
 
ಪ್ರಾಚೀನಾಚೀರ್ಣ ಪುಣ್ಯೋಚ್ಚಯ ಚತುರತರಾಚಾರತಶ್ಚಾರುಚಿತ್ತಾನ್ |
ಅತ್ಯುಚ್ಚಾಂ ರೋಚಯಂತೀಂ ಶೃತಿಚಿತ ವಚನಾಂ ಶ್ರಾವಕಾಂಶ್ಚೋದ್ಯಚುಂಚೂನ್ |
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಮುತ್ಖಾತ ದುಃಖಾಂ ಚಿರಮುಚಿತ ಮಹಾಚಾರ್ಯ ಚಿಂತಾರತಾಂಸ್ತೇ |
ಚಿತ್ರಾಂ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಕರ್ತ ಶ್ಚರಣ ಪರಿಚರಾಂ ಛ್ರಾವಯಾಸ್ಮಾಂಶ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ || ೩೪||
 
ಪೀಠೇ ರತ್ನೋಪಕ್ಲೃಪ್ತೇ ರುಚಿರರುಚಿಮಣಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಸನ್ನಿಷಣ್ಣಂ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಭಾವಿನಂ ತ್ವಾಂ ಜ್ವಲತಿ ನಿಜಪದೇ ವೈದಿಕಾದ್ಯಾ ಹಿ ವಿದ್ಯಾಃ |
ಸೇವಂತೇ ಮೂರ್ತಿಮತ್ಯಃ ಸುಚರಿತ ಚರಿತಂ ಭಾತಿ ಗಂಧರ್ವಗೀತಂ |
ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ದೇವಸಂಸತ್ಸ್ವಪಿ ತವ ಭಗವನ್ ನರ್ತಿತದ್ಯೋವಧೂಷು || ೩೫||
 
ಸಾನುಕ್ರೋಶೈರಜಸ್ರಂ ಜನಿಮೃತಿ ನಿರಯಾ ದ್ಯೂರ್ಮಿಮಾಲಾವಿಲೇಸ್ಮಿನ್ |
ಸಂಸಾರಾಬ್ಧೌ ನಿಮಗ್ನಾನ್ ಶರಣಮಶರಣಾನಿಚ್ಛತೋ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಜಂತೂನ್ |
ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಸನ್ ಜಲನಿಧಿಶಯನಃ ಸತ್ಯವತ್ಯಾಂ ಮಹರ್ಷೇಃ |
ವ್ಯಕ್ತಶ್ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಮೂರ್ತಿರ್ನ್ಖಲು ಭಗವತಃ ಪ್ರಾಕೃತೋ ಜಾತು ದೇಹಃ || ೩೬||

ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಂ ಸಮಸ್ತ ಶೃತಿ ಗತಮಧಮೈಃ ರತ್ನಪೂಗಂ ಯಥಾಂಧೈಃ  |
ಅರ್ಥಂ ಲೋಕೋಪಕೃತ್ಯೈ ಗುಣಗಣನಿಲಯಃ ಸೂತ್ರಯಾಮಾಸ ಕೃತ್ಸ್ನಂ |
ಯೋ ಸೌ ವ್ಯಾಸಾಭಿಧಾನ ಸ್ತಮಹಮಹರಹ ರ್ಭಕ್ತಿತಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ |
ಸದ್ಯೋ ವಿದ್ಯೋಪಲಬ್ಧ್ಯೈ ಗುರುತಮಮಗುರುಂ ದೇವದೇವಂ ನಮಾಮಿ || ೩೭||
 
ಆಜ್ಞಾಮ್ ಅನ್ಯೈರಧಾರ್ಯಾಂ ಶಿರಸಿ ಪರಿಸರದ್ರಶ್ಮಿ ಕೋಟೀರಕೋಟೌ |
ಕೃಷ್ಣಸ್ಯಾಕ್ಲಿಷ್ಟ ಕರ್ಮಾ ದಧದನುಸರಾಣಾದರ್ಥಿತೋ ದೇವಸಂಘೈಃ |
ಭೂಮಾವಾಗತ್ಯ ಭೂಮನ್ ಅಸುಕರಮಕರೋರ್ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯಂ |
ದುರ್ಭಾಷ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ದಸ್ಯೋರ್ ಮಣಿಮತ ಉದಿತಂ ವೇದಸದ್ಯುಕ್ತಿಭಿಸ್ತ್ವಂ || ೩೮||
 
ಭೂತ್ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿಶುದ್ಧೇ  ದ್ವಿಜಗಣನಿಲಯೇ ರೂಪ್ಯಪೀಠಾಭಿಧಾನೇ   |
ತತ್ರಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಜಾತಿ ಸ್ತ್ರಿಭುವನ  ವಿಶದೇ ಮಧ್ಯಗೇಹಾಖ್ಯ ಗೇಹೇ |
ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯಾಧಿ ರಾಜಃ ಪುನರಪಿ ಬದರೀಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂ ಚ ನತ್ವಾ |
ಕೃತ್ವಾ ಭಾಷ್ಯಾಣಿ ಸಮ್ಯಗ್ ವ್ಯತನುತ ಚ ಭವಾನ್ ಭಾರತಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಂ || ೩೯||

ವಂದೇ ತಂ ತ್ವಾ ಸುಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿಮನುದಿನಾ ಸೇವಿತಂ ದೇವವೃಂದೈಃ  |
ರ್ವಂದೇ ವಂದಾರುಮೀಶೇ ಶ್ರಿಯ ಉತ ನಿಯತಂ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಂ |
ವಂದೇ ಮಂದಾಕಿನೀ ಸತ್ ಸರಿದಮಲ ಜಲಾಸೇಕ ಸಾಧಿಕ್ಯ ಸಂಗಂ |
ವಂದೇಹಂ ದೇವ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭವ ಭಯ ದಹನಂ ಸಜ್ಜನಾನ್ ಮೋದಯಂತಂ || ೪೦||
 
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಖ್ಯ ಸೂರೇಃ ಸುತ ಇತಿ ಸುಭೃಶಂ ಕೇಶವಾನಂದತೀರ್ಥ |
ಶ್ರೀಮತ್ಪಾದಾಬ್ಜ ಭಕ್ತಃ ಸ್ತುತಿಮಕೃತ ಹರೇರ್ವಾಯುದೇವಸ್ಯ ಚಾಸ್ಯ |
ತ್ವತ್ಪಾದಾರ್ಚಾದರೇಣ ಗ್ರಥಿತ ಪದಲ ಸನ್ಮಾಲಯಾ ತ್ವೇತಯಾ ಯೇ |
ಸಂರಾಧ್ಯಾಮೂ ನಮಂತಿ ಪ್ರತತ ಮತಿಗುಣಾ ಮುಕ್ತಿಮೇತೇ ವ್ರಜಂತಿ || ೪೧||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಕವಿಕುಲ ತಿಲಕ ಶ್ರೀ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಾ ಶ್ರೀ ವಾಯುಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||


|| ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

Posted in: