Song on Sri Jitamitra Teertharu composed by Sri Padarajaru

On the occasion of Sri Jitamitrara Aradhane.Here is a song composed by Sri Padarajaru-

ವಂದನೆ ಮಾಡಿರೈ ಯತಿಕುಲಚಂದ್ರನ ಪಾಡಿರೈ ||ಪ||
ಬಂದ ದುರಿತಗಳ ಹಿಂದೆ ಆನಂದ ಪಡುವೆ ವಿಬುಧೇಂದ್ರ ಕರೋದ್ಭವರ ||ಅ.ಪ||

ರಘುಕುಲವರ ಪುತ್ರ ರಾಮನ ಚರಣ ಕರುಣಾಪಾತ್ರ|
ನಿಗಮೋಕ್ತಿಯ ಸೂತ್ರ ಪಾಠ ಪಠಿಸುವ ಸುಗುಣ ಜಿತಾಮಿತ್ರ||
ನಗಧರ ಶ್ರೀ ಪನ್ನಗಶಯನನ ಗುಣ |
ಪೊಗಳುವ ಅಪಾರ ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮರ ||೧||

ವರಮಹಾತ್ಮೆ ತಿಳಿಸಿ ಮೊದಲಿಂದೀಪರಿಯಂದದಿ ಚರಿಸಿ|
ನಿರುತ ಮನವ ನಿಲಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಕರಿ ವರದನ ಒಲಿಸಿ ||
ಧರೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿಯದೆ ಮರೆಯಾಗುತ |
ಹರುಷದಿ ಗೋನದ ತರುವಲ್ಲಿರುವರ ||೨||

ಮುದದಿ ಕೃಷ್ಣಾ ತಟಿಯ ಮಧ್ಯದಿ ಸದನದ ಈ ಪರಿಯ |
ಸತದಾಮಲ ಯತಿವರ್ಯ ತಪಮೌನದಲಿ ಇದ್ದು (ದ್ರುತ) ಕರಿಯ(ಕಾರ್ಯ) ||
ಒದಗಿ ನದಿಯು ಸೂಸುತ ಬರಲೇಳು ದಿನ-|
ಕುದಯಾದವರ ಸುಪದ ಕಮಲಂಗಳ ||೩||

ಮಾಸ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಾರಾಧನೆಗಶೇಷದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯ |
ದಾಸರು ಪ್ರತಿವರುಷ ಮಾಳ್ಪರು ಲೇಸೆನಲು ಶ್ರಿತಿಗೋಷ ||
ಕಾಶಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳ ಮಿಗಿಲೈ
ದಾಸರಿಗೆ ಈ ಭೂಸರಿ ಪದಂಗಳ ||೪||

ಮಧ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಸಾರದ ಪದ್ಧತಿ ತಿಳಿದಂಥ |
ಅದ್ವೈತ ಪಂಥ ಮುರಿದು ಮತ ಉದ್ಧರಿಸಿದಂಥ ||
ರುದ್ರವಂದ್ಯ ಮೂರುತಿ ರಂಗವಿಠಲನ ಪದ |
ಪದ್ಮಾರಾಧಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುನೀಂದ್ರರ ||೫||

||ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು||

................................................................................................

वंदने माडिरै यतिकुलचंद्रन पाडिरै ॥प॥
बंद दुरितगळ हिंदे आनंद पडुवे विबुधॆंद्र करॊद्भवर ॥अ.प॥

रघुकुलवर पुत्र रामन चरण करुणापात्र।
निगमॊक्तिय सूत्र पाठ पठिसुव सुगुण जितामित्र॥
नगधर श्री पन्नगशयनन गुण ।
पोगळुव अपार अगणित महिमर ॥१॥

वरमहात्मे तिळिसि मोदलिंदीपरियंददि चरिसि।
निरुत मनव निलिसि श्रीहरि करि वरदन ओलिसि ॥
धरे जनरिगे अरियदे मरेयागुत ।
हरुषदि गॊनद तरुवल्लिरुवर ॥२॥

मुददि कृष्णा तटिय मध्यदि सदनद ई परिय ।
सतदामल यतिवर्य तपमौनदलि इद्दु (द्रुत) करिय(कार्य) ॥
ओदगि नदियु सूसुत बरलॆळु दिन-।
कुदयादवर सुपद कमलंगळ ॥३॥

मास मार्गशीर्षाराधनेगशॆषदिन अमावास्य ।
दासरु प्रतिवरुष माळ्परु लॆसेनलु श्रितिगॊष ॥
काशिय क्षॆत्र ई स्थळ मिगिलै
दासरिगे ई भूसरि पदंगळ ॥४॥

मध्व शास्त्र ग्रंथसारद पद्धति तिळिदंथ ।
अद्वैत पंथ मुरिदु मत उद्धरिसिदंथ ॥
रुद्रवंद्य मूरुति रंगविठलन पद ।
पद्माराधक प्रसिद्ध मुनींद्रर ॥५॥

॥श्रीकृष्णार्पणमस्तु॥

.........................................................................................................

వందనె మాడిరై యతికులచంద్రన పాడిరై ||ప||
బంద దురితగళ హిందె ఆనంద పడువె విబుధేంద్ర కరోద్భవర ||అ.ప||

రఘుకులవర పుత్ర రామన చరణ కరుణాపాత్ర|
నిగమోక్తియ సూత్ర పాఠ పఠిసువ సుగుణ జితామిత్ర||
నగధర శ్రీ పన్నగశయనన గుణ |
పొగళువ అపార అగణిత మహిమర ||౧||

వరమహాత్మె తిళిసి మొదలిందీపరియందది చరిసి|
నిరుత మనవ నిలిసి శ్రీహరి కరి వరదన ఒలిసి ||
ధరె జనరిగె అరియదె మరెయాగుత |
హరుషది గోనద తరువల్లిరువర ||౨||

ముదది కృష్ణా తటియ మధ్యది సదనద ఈ పరియ |
సతదామల యతివర్య తపమౌనదలి ఇద్దు (ద్రుత) కరియ(కార్య) ||
ఒదగి నదియు సూసుత బరలేళు దిన-|
కుదయాదవర సుపద కమలంగళ ||౩||

మాస మార్గశీర్షారాధనెగశేషదిన అమావాస్య |
దాసరు ప్రతివరుష మాళ్పరు లేసెనలు శ్రితిగోష ||
కాశియ క్షేత్ర ఈ స్థళ మిగిలై
దాసరిగె ఈ భూసరి పదంగళ ||౪||

మధ్వ శాస్త్ర గ్రంథసారద పద్ధతి తిళిదంథ |
అద్వైత పంథ మురిదు మత ఉద్ధరిసిదంథ ||
రుద్రవంద్య మూరుతి రంగవిఠలన పద |
పద్మారాధక ప్రసిద్ధ మునీంద్రర ||౫||

||శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు||

....................................................................................................