Shri Vishnu Sahasra Nama - Nakshatra wise

Dear Devotees,

Attached PDF contains Shree Vishnu Sahasra Nama shlokas divided based on different Nakshatras. Chant or do japa of  shlOkA which belongs to your nakShatra and charaNa.