Gosavitri Stotram - Multilingual

ಗೋಸಾವಿತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ದೇವೀಂ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರೀಮ್|
ಗೋಸಾವಿತ್ರೀಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವ್ಯಾಸೇನೋಕ್ತಾಂ ಸನಾತನೀಂ        ||೧||

ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ|
ಗವಾಂ ನಿಶ್ವಸಿತಂ ವೇದಾಃ ಸಷಡಂಗಪದಕ್ರಮಾಃ            ||೨||

ಶಿಕ್ಷಾ ವ್ಯಾಕರಣಂ ಛಂಧೋ ನಿರುಕ್ತಂ ಜ್ಯೌತಿಷಂ ತಥಾ|
ಏತಾಸಾಮಗ್ರಶೃಂಗೇಷು ಇಂದ್ರವಿಷ್ಣೂ ಸ್ವಯಂಸ್ಥಿತೌ            ||೩||

ಶಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುಃ ಸ್ಕಂಧೇ ಲಲಾಟೇ ವೃಷಭಧ್ವಜಃ |
ಕರ್ಣಯೋರಶ್ವಿನೌ ದೇವೌ ಚಕ್ಷುಷೋಃ ಶಶಿಭಾಸ್ಕರೌ            ||೪||

ದಂತೇಷು ಮರುತೋ ದೇವಾ ಜಿಹ್ವಾಯಾಂ ಚ ಸರಸ್ವತೀ|
ಕಂಠೇ ಚ ವರುಣೋ ದೇವೋ ಹೃದಯೇ ಹವ್ಯವಾಹನಃ            ||೫||

ಉದರೇ ಪೃಥಿವೀ ದೇವೀ ಸಶೈಲವನಕಾನನಾ|
ಕಕುದಿ ದ್ಯೌಃ ಸನಕ್ಷತ್ರಾ ಪೃಷ್ಠೇ ವೈವಸ್ವತೋ ಯಮಃ                    ||೬||

ಊರ್ವೋಸ್ತು ವಸವೋ ದೇವಾ ವಾಯುರ್ಜಂಘೇ ಸಮಾಶ್ರಿತಃ|
ಆದಿತ್ಯಸ್ತ್ವಾಶ್ರಿತೋ ವಾಲೇ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಸರ್ವಾಂಗಸಂಧಿಷು               ||೭||

ಅಪಾನೇ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಿ ಗೋಮುತ್ರೇ ಜಾಹ್ನವೀ ಸ್ವಯಮ್|
ಧೃತಿಃ ಪುಷ್ಟಿರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಗೋಮಯೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾಃ ಸದಾ              ||೮||

ನಾಸಿಕಾಯಾಂ ಚ ಶ್ರೀದೇವೀ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ವಸತಿ ಭಾಮಿನೀ|
ಚತ್ವಾರಃ  ಸಾಗರಾಃ ಪೂರ್ಣಾ ಗವಾಂ ಹ್ಯೇವ ಪಯೋಧರೇ            ||೯||

ಖುರಮಧ್ಯೇಷು ಗಂಧರ್ವಾಃ ಖುರಾಗ್ರೇ ಪನ್ನಗಾಃ ಶ್ರಿತಾಃ|
ಖುರಾಣಾಂ ಪಶ್ಚಿಮೇ  ಭಾಗೇ ಹ್ಯಪ್ಸರಾಣಾಂ ಗಣಾಃ ಸ್ಮೃತಾಃ        ||೧೦||

ಶ್ರೋಣೀತಟೇಷು ಪಿತರೋ ರೋಮಲಾಂಗೂಲಮಾಶ್ರಿತಾಃ|
ಋಷಯೋ ರೋಮಕೂಪೇಷು ಚರ್ಮಣ್ಯೇವ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ             ||೧೧||

ಹುಂಕಾರೇ ಚತುರೋ ವೇದಾ ಹುಂಶಬ್ದೇ ಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ|
ಏವಂ ವೀಷ್ಣುಮಯಂ ಗಾತ್ರಂ ತಾಸಾಂ ಗೋಪ್ತಾ ಸ ಕೇಶವಃ        ||೧೨||

ಗವಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಕೃತ್ವಾ ಚೈವ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್|
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೀಕೃತಾ ತೇನ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾ ವಸುಂಧರಾ                      ||೧೩||

ಕಾಮದೋಗ್ಧ್ರೀ ಸ್ವಯಂ ಕಾಮದೋಗ್ಧಾ ಸನ್ನಿಹಿತಾ ಮಮ|
ಗೋಗ್ರಾಸಸ್ಯ ವಿಶೇಷೋ ಅಸ್ತಿ ಹಸ್ತಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರತಃ          ||೧೪||

ಶತಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭುಕ್ತೇನ ಸಮಮಾಹುರ್ಯುಧಿಷ್ಠರ |
ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ              ||೧೫||

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಕ್ಷತ್ರೀಯೋ ರಾಜ್ಯಮಶ್ನುತೇ|
ವೈಶ್ಯೋ ಧನಸಮೃದ್ಧಃ ಸ್ಯಾಚ್ಛೂದ್ರಃ ಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ        ||೧೬||

ಗರ್ಭೀಣೀ ಜನಯೇತ್ ಪುತ್ರಂ ಕನ್ಯಾ ಭರ್ತಾರಮಾಪ್ನುಯಾತ್|
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಸ್ತು ಪಠತಾಂ ಶಾಂತಿಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನಂ ಮಹತ್          ||೧೭||

ಅಹೋರಾತ್ರಕೃತೈಃ ಪಾಪೈಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಪರಿಮುಚ್ಯತೇ|
ಫಲಂ ತು ಗೋಸಹಸ್ರಸ್ಯೇತ್ಯುಕ್ತಂ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಪುರಾ               ||೧೮||

ಗಾವೋ ಮೇ ಹ್ಯಗ್ರತಃ ಸಂತು ಗಾವೋ ಮೇ ಸಂತು ಪೃಷ್ಠತಃ|
ಗಾವೋ ಮೇ ಹೃದಯೇ ಸಂತು ಗವಾಂ ಮಧ್ಯೇ ವಸಾಮ್ಯಹಮ್    ||೧೯||

ಸುರಭಿರ್ವೈಷ್ಣವೀ ಮಾತಾ ನಿತ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುಪದೇ ಸ್ಥಿತಾ|
ಗೋಗ್ರಾಸಂ ತು ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಸುರಭಿಃ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್        ||೨೦||

ಗಾವೋ ಮೇ ಮಾತರಃ ಸರ್ವಾಃ ಸರ್ವೇ ಮೇ ಪಿತರೋ ವೃಷಾಃ|
ಗ್ರಾಸಮುಷ್ಠಿಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಸುರಭಿಃ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್           ||೨೧||

ಫಲಾನಾಂ ಗೋಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಪ್ರದದ್ಯಾದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮೇ|
ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಧಿಕಂ ಪುಣ್ಯಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಪುರಾ               ||೨೨||

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

_________________________________________________________________________________________________________________

గోసావిత్రీ స్తోత్రమ్

నారాయణం నమస్కృత్య దేవీం త్రిభువనేశ్వరీమ్|
గోసావిత్రీం ప్రవక్ష్యామి వ్యాసేనోక్తాం సనాతనీం            ||౧||

యస్య శ్రవణ మాత్రేణ సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే|
గవాం నిశ్వసితం వేదాః సషడంగపదక్రమాః            ||౨||

శిక్షా వ్యాకరణం ఛంధో నిరుక్తం జ్యౌతిషం తథా|
ఏతాసామగ్రశృంగేషు ఇంద్రవిష్ణూ స్వయంస్థితౌ            ||౩||

శిరో బ్రహ్మా గురుః స్కంధే లలాటే వృషభధ్వజః |
కర్ణయోరశ్వినౌ దేవౌ చక్షుషోః శశిభాస్కరౌ            ||౪||

దంతేషు మరుతో దేవా జిహ్వాయాం చ సరస్వతీ|
కంఠే చ వరుణో దేవో హృదయే హవ్యవాహనః            ||౫||

ఉదరే పృథివీ దేవీ సశైలవనకాననా|
కకుది ద్యౌః సనక్షత్రా పృష్ఠే వైవస్వతో యమః            ||౬||

ఊర్వోస్తు వసవో దేవా వాయుర్జంఘే సమాశ్రితః|
ఆదిత్యస్త్వాశ్రితో వాలే సాధ్యాః సర్వాంగసంధిషు            ||౭||

అపానే సర్వతీర్థాని గోముత్రే జాహ్నవీ స్వయమ్|
ధృతిః పుష్టిర్మహాలక్ష్మీర్గోమయే సంస్థితాః సదా            ||౮||

నాసికాయాం చ శ్రీదేవీ జ్యేష్ఠా వసతి భామినీ|
చత్వారః  సాగరాః పూర్ణా గవాం హ్యేవ పయోధరే            ||౯||

ఖురమధ్యేషు గంధర్వాః ఖురాగ్రే పన్నగాః శ్రితాః|
ఖురాణాం పశ్చిమే  భాగే హ్యప్సరాణాం గణాః స్మృతాః        ||౧౦||

శ్రోణీతటేషు పితరో రోమలాంగూలమాశ్రితాః|
ఋషయో రోమకూపేషు చర్మణ్యేవ ప్రజాపతిః            ||౧౧||

హుంకారే చతురో వేదా హుంశబ్దే చ ప్రజాపతిః|
ఏవం వీష్ణుమయం గాత్రం తాసాం గోప్తా స కేశవః            ||౧౨||

గవాం దృష్ట్వా నమస్కృత్య కృత్వా చైవ ప్రదక్షిణమ్|
ప్రదక్షిణీకృతా తేన సప్తద్వీపా వసుంధరా            ||౧౩||

కామదోగ్ధ్రీ స్వయం కామదోగ్ధా సన్నిహితా మమ|
గోగ్రాసస్య విశేషో అస్తి హస్తసంపూర్ణ మాత్రతః            ||౧౪||

శతబ్రాహ్మణ భుక్తేన సమమాహుర్యుధిష్ఠర |
య ఇదం పఠతే నిత్యం శృణుయాద్వా సమాహితః            ||౧౫||

బ్రాహ్మణో లభతే విద్యాం క్షత్రీయో రాజ్యమశ్నుతే|   
వైశ్యో ధనసమృద్ధః స్యాచ్ఛూద్రః పాపాత్ ప్రముచ్యతే            ||౧౬||

గర్భీణీ జనయేత్ పుత్రం కన్యా భర్తారమాప్నుయాత్|
సాయం ప్రాతస్తు పఠతాం శాంతిస్వస్త్యయనం మహత్        ||౧౭||

అహోరాత్రకృతైః పాపైస్తత్క్షణాత్ పరిముచ్యతే|
ఫలం తు గోసహస్రస్యేత్యుక్తం హి బ్రహ్మణా పురా            ||౧౮||

గావో మే హ్యగ్రతః సంతు గావో మే సంతు పృష్ఠతః|
గావో మే హృదయే సంతు గవాం మధ్యే వసామ్యహమ్        ||౧౯||

సురభిర్వైష్ణవీ మాతా నిత్యం విష్ణుపదే స్థితా|
గోగ్రాసం తు మయా దత్తం సురభిః ప్రతిగృహ్యతామ్            ||౨౦||

గావో మే మాతరః సర్వాః సర్వే మే పితరో వృషాః|
గ్రాసముష్ఠిం మయా దత్తం సురభిః ప్రతిగృహ్యతామ్            ||౨౧||

ఫలానాం గోసహస్రస్య ప్రదద్యాద్బ్రాహ్మణోత్తమే|
సర్వతీర్థాధికం పుణ్యమిత్యుక్తం బ్రహ్మణా పురా            ||౨౨||

శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు

 

Posted in: