Brief Story about our Guru Parampara

shree jagadguru shreemanmadhvacarya mUlamahAsaMsthAna

shree RAghavEMdrasvAmigaLavara maThada guruparaMpareya saMkShipta caritre

saMgrAhakaru hattibeLagal kRuShNacAryaru shreegurusArvaBouma saMskrata vidyApITha, maMtrAlaya.

saMgrAhakaru dhirEMdrAcArya vaDappi - munirAbAd.
 ||hariOM||
shreehaMsanAmaka paramAtmaniMda naDedu baMda bhAgavatOttamara vaMshavRukSha

1. shree haMsanamaka paramAtma
2. shree brahmadEvaru
3. shree sanakatIrtharu
4. shree sanaMdanatIrtharu
5. shree sanatkumAratItharu
6. shree sanAtanatItharu
7. shree dUrvAsatIrtharu
8. shree j~janadhitIrtharu
9. shree garaDavahanatIrtharu
10.shree kaivalyatIrtharu
11.shree j~jAnEshatIrthau
12.shree paratIrtharu
13.shree satyapraj~jatIrtharu
14.shree pAj~jatIrtharu.
15.shree achyutaprEkShAcharyaru.

I ellA mahanIyaru bhAgavatOttamaru ( purANa prasiddaru mattu aitihAdika puruSharu). adakkE pratyEkavAgi ivara vivaraNe koTTila.
shreemadhvacAryariMdalE bhAgavata dharmavu, shreemadhvacAryaru hesarina anvarthakavAgi madhvamataveMdu prasiddhihoMdide. shreehaMsanAmaka paramAtmaniMda sthApitavAda maThavE shree RAghavEMdrasvAmigaLavara maTha. shree jagadguru shreemanmadhvacarya mUlamahAsaMsthAnavE shree RAghavEMdrasvAmigaLavara maTha.

shree manmadhvacAryaru

bhagavaMtana anigrahavoMdannE apEkShisi mADabEku. bhagavadgIteyalli pratipAditavAda idE niShkAma bhaktiyannE jagattina kalyANakkAgi bOdhisiddAre. "shreemanmadhvacaryaru vEdapratipAdyaru" eMba viShayadalli saMshayavilla.

shreeparashurAmadEvaru nirmisida saptakShtEtragaLalli oMdAda, rajatapIThapuradalli(uDupi) taMde-tAyigaLa hannEraDu varShagaLa tapassina PalavAgi janmataLeda shreevAsudEvAchAryaru shreeachyutaprEkShariMda saMnyAsa svIkarisi. shreepUrNabOdharAgi muMde vEdAMta vidyAsiMhAdasanidalli paTTABiShiktarAgi, shreeanaMdatIrthareMdu nAmakaraNavannu hoMdidaru. badarikAshramadalli shreevEdavyAdariMda upadEshavanu hAgU avara paramAnugrahavannu hoMdidaru. sakala sajjanarige mahadAnaMdavanu dayapAlisidaru. aMtha AchAryara shiShyaparaMpareyalli ivaru BAgya namage dodetide. avara upadEshadaMte jIvisi namma janmavannu sArthakavannAgiyU, pavanavannAgiyU mADikoLLONa.

prathamO hanumanmAmadvitIyO bhIma eva ca|
pUrNapraj~jaH tRutIyastu bhagavatyAryasAdhakaH||

vAyO rAmavacOnayaM prathamakaM pRakShO dvitIyaM vapuH|
madhvO yattu tRutIyamEtadamunA graMthaH kRutaH kEshavE||

bhagavaMtana Aj~jeyaMte anyariMda asAdhyavAda kAryavannu dAdhisalu vAyudEvaru uDupi kShEtrada baLiya pAjaka madhyagEhabhaTTaru mattu vEdavatI eMba daMpatigaLa hanneraDu varuShagaLa tapassina PalavAgi viLaMba saMvatsarada Ashvayuja shuddha dashami, AdityavAra shubha muhUrtadalli avatarisidaru. bhaTTaru kUsige vAsudEvaneMdu nAmakaraNa mADidaru.

cikkaMdinalliyE ceMDADuttiruvAga kaMdukastuti eMba stOtravu vAsudEva niMda viracisalpaTTitu. muMde durgeya beTTadalli bAlakana upanayanavAyitu. nimittamAtra upadEshavannu hoMdi, brahma vidye kaliyalu AraMbhisida svalpakAladalliyE brahmamidyayalli niShNAtanAgi vAsudEvanu BarataKaMDasidalli praKyAtanAdanu. muMde shreehaMsanAmaka paramAtmaniMda paraMparavAgi baMdiruva BAgavatOttamara pILigeyalliya shree achyutaprEkShAcharyariMda soumya saMvatsarada AShADha kRuShNa paMchamI divasa brahmacaryeyalli iruvAgalE saMnyAsa Ashramavannu svIkarisidaru.

shreeAchArya racisida graMthagaLu

1. gItABAShya        2. gItAtAtparya            3. sUtraBAShya

4. aNuBAShya        5. anuvyAKyAna            6. nyAyavivaraNa

7. naKastuti        8. yamakaBArata            9. dvAdashastOtra

10.kRuShNAmRuta mahArNava     11.taMtrasAra     12. dadAcArasmRuti

13.rig-BAShyad       14.jayaMtI nirNaya    15. BAgavatatAtparya

16.mahABAratatAtparyanirNaya    17.saMhitA BAShya    18.pramANa lakShaNa

19.kathAlakShaNa     20.mAyAvAda KaMDana    21.upAdhi KaMDana

22.prapaMcha mithyatvAnumAnaKaMDana         23.tatvasaMKyAna

24.tatvavivEka      25.tatvOdyOta        26.karmanirNaya

27.viShNunirNaya     28.aitarEya BAShya    29.taittirIyaBAShya

30.bRuhadAraNyakaBAShya     31.kAThakaBAShya   32.IshAvAsyaBAShya

33.CAMdOgyaBAShya     34.AtharvaNa BAShya    35.mAMDUkYaBAShya

36.ShaTprashna BAShya        37.talavakAra BAShya.

hIge 37 graMthagaLannu racisiddAre. I graMthagaLu sarvamUla graMthagaLeMdu prasiddhavAgi mAnyavAgive. ippattOMdu kuBAShyagaLannu KaMDisi AcAryaru sacCAstrada punarujjIvanavannu mADidaru. dEshasaMcAra mADuttA paramAdigalannu geddu  "dvaita"matavannu  ellEDe habbisidaru. AsEtu himAcaladalliyU kIrtiyu kaMgoLisitu.

AcAryaru dakShiN mattu utttara BAratadallellA digvijayadaidu shivabhaTTa, shOBanaBaTTa modalAda mahAmEdhavi jayisi niruttatagoLisidaru. kUsAgirumAgalE bEyisida huruLiyannu tiMdu jIrNa mADikoMDaru. bAlyatanadalliyE ettina bAla hiDitukoMDu kADella suttidaru. huNiseya bIlalIlegaLannu suvarNa(baMgara)nANyagaLannAgi mADi taMdeya sAla tIrisidaru.

uDutaDi eMba grAmadalli bEsigeyalli nIrulladE kaShTapaDuva janarannu kaMDu karuNeyiMda AcAryaru mODavannu tarisi maLegaresi keri tuMbuvaMte mADidara. mattomme AcAryaru kaDUru jilleya kaLasa eMba Urina tuMgAnadiyalli oMdu doDDa vaMDeyannu etti nirdiShTa sthaLadalli anAyAsavAgi irisidaru. hIge eShTO mahimegaLannu tOdisidaru.

AcAryaru Baktarige nanugraha mAdunudakkAgi shAligrAma shilAmaya suMdara shreekRuShNana mUrtiyannu uDupi kShEtradalli pratiShThisidaru hAgU uDupiyalli eMTu janarige paramahaMsa naMnyAsadIkSheyannittu tamma tarumAya shreekRuShNanapUjeyu avariMda anamarata naDedu baruvaMte anugRahisidaru.

uDupi aShTamaThagaLu : pEjAvara, kANiyUru, PalimAru, adamAru, kRuShNApura, puttige, shirUru, sOde eMbudAgi vyavaharisalpaDuttave.

shrIkRuShNana pUjIgAgi aShTamaThagaLannu nirmisidaMte acAryaru shreepadmanABatIrtharu, shreenaraharitIrtharu, shreemAdavatIrtharu mattu shreeakShOByatIrtharugaLige ashramavannu koTTu anugrahisidaru. "nIvu I paraMpareyannu beLesabEku" eMdu ashIrvadisidaru. anaMtara, shreemadanaMtEsvara dEvalayadallI shiShya parevArakke pATha hELuttiddaMte, piMgaLa nAma saMvatsarada mAGa shuddha navamI divasa adRusharAgi badirikAshramakke teraLidaru. aga dEvategaLu hUmaLegaredaru. kalavu janara hElikeyaMte shreemadhvAcAryaru badarikAshramadiMda doDDabadariyalliru shreevEdavyAsadEvarallige vAyudEvaraMte guDDadiMda guDDakke uDDANa mADutta hOdareMtalU vadaMti ide. iMdigU acAryaru pATha hELutta kuLitta sthaLavannu nODabahudAgide. iMda jIvOttamarAda shreemadhvAchAryara sacCAstragaLannu sEvisi, sajjanaru sadgatiyanu hoMduvaru eMbudaralli lavalEshavU saMshayavilla.  shreemadhvamatada sAra iMtide.

shreemanmadhvavatE hariH parataraH satyaM jagattatvatO|
BinnAjIvagaNAH harEranucharAH nIcOccaBAvaM gatAH||

muktirnaijasuKAnuBUtiramalA BaktishcatatsAdhanama|

Posted in: