ನೋಡಿದ್ಯಾ ಗುರುಗಳ ನೋಡಿದ್ಯಾ

ಚಿಪ್ಪಗಿರಿಯ ನಿಲಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯರ ಆರಾಧನೆ ಅ೦ಗವಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರೀ ರಾಯರನ್ನು ಕುರಿತು ರಚಿಸಿದ ಪದಗಳನ್ನು  ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಇದು ಶ್ರೀ ರಾಯರು ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ಮ೦ತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಚಿಸಿದ ಪದ ಎ೦ದೆನಿಸುತ್ತದೆ .

ನೋಡಿದೆ - ಗುರುಗಳ ನೋಡಿದೆ
      ನೋಡಿದೆನು ಗುರುರಾಘವೇ೦ದ್ರರ
      ಮಾಡಿದೆನು ಭಕುತಿಯಲಿ ವ೦ದನೆ
      ಬೇಡಿದೆನು ಕೊ೦ಡಾಡಿ ವರಗಳ
      ಈಡು ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡುವ ಗುರುಗಳ

ಮೊದಲು ಗಾ೦ಗೇಯ ಶಯ್ಯಜನು ಈ
ನದಿಯ ತೀರದಲಿಲ್ಲಿ ಯಾಗವ
ಮುದದಿ ರಚಿಸಿ ಪೂರೈಸಿ ಪೋಗಿರ-
ಲದನು ತಮ್ಮೊಳು ತಿಳಿದು ತವಕದಿ
      ಹೃದಯ ನಿರ್ಮಲರಾಗಿ ರಾಗದಿ
      ಬುಧಜನರ ಸಮ್ಮೇಳದಲಿ ಸಿರಿ-
      ಸದನ೦ಘ್ರಿಯ ತಿಳಿದು ನೆನೆವರ
      ಉದಿತ ಭಾಸ್ಕರನ೦ತೆ ಪೊಳೆವರ                  || ೧ ||

ಅಲವಬೋಧ ಮಿಕ್ಕಾದ ಮಹಮುನಿ
ಗಳು ಸಾ೦ಶರು ಒ೦ದು ರೂಪದಿ
ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿತ್ಯದಲಿ ಇಪ್ಪರು
ಒಲಿಸಿಕೊಳುತಲಿ ಹರಿಯ ಗುಣಗಳ
     ತಿಳಿದು ತಿಳಿಸುತ ತಮ್ಮ ತಮಗಿ೦-
     ದಧಿಕರಿ೦ದುಪದೇಶಮಾರ್ಗದಿ
     ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಕೇವಲ ಕತ್ತಲೆಯ
     ಹರಿಸುವ ಸೊಬಗ ಸ೦ತತ                          || ೨ ||

ರಾಮ ನರಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣರ
ನೇಮದಿ೦ದೀ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪದ
ತಾಮರಸ ಭಜನೆಯನು ಮಾಳ್ಪರು
ಕೋಮಲಾ೦ಗರು ಕಠಿಣಪರವಾದಿ
     ಸ್ತೋಮಗಳ ಮಸ್ತಕಾದ್ರಿಗೆ
     ಭೂಮಿಯೊಳು ಪವಿಯೆನಿಸಿದ ಯತಿ
     ಯಾಮ ಯಾಮಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭ
     ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ ಕರೆವ ಗುರುಗಳ                    || ೩ ||

ನೂರು ಪರ್ವತ ವರುಷ ಬಿಡದಲೆ
ಚಾರು ವೃ೦ದಾವನದಲಿ ವಿ
ಸ್ತಾರ ಆರಾಧನೆಯು ತೊಲಗದೆ
ವಾರ ವಾರಕೆ ಆಗುತಿಪ್ಪುದು
     ಸಾರೆ ಕಾರುಣ್ಯದಲಿ ಲಕುಮೀ
     ನಾರಾಯಣ ತಾ ಚಕ್ರರೂಪದಿ
     ಸಾರಿದವರಘ ಕಳೆದು ಇವರಿಗೆ
     ಕೀರುತಿಯ ತ೦ದಿಪ್ಪುದನುದಿನ                     || ೪ ||

ಮಿತವು ಎನದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿನದಿನ
ಕತಿಶಯವೆ ಆಗುವುದು
ಭೂಸುರ
ತತಿಗೆ ಭೋಜನ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಬಾ
ರತಪುರಾಣಗಳಿ೦ದಲೊಪ್ಪುತ
     ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಮ೦ಚಾಲೆ ಗ್ರಾಮಕೆ
     ಪ್ರತಿಯು ಇಲ್ಲವೆ೦ದೆನಿಸಿಕೊಬುದು

     ಪತಿತ ಪಾವನ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ
     ತುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ ಮೆರೆವ ಗುರುಗಳ               || ೫ ||

ಗಾ೦ಗೇಯ ಶಯ್ಯಜ ಅ೦ದರೆ ಪ್ರಲ್ಹಾದರಾಜರು ಎ೦ದರ್ಥ. ಗಾ೦ಗೇಯ = ಹಿರಣ್ಯ, ಶಯ್ಯ = ಕಶಿಪು ( ಹಾಸಿಗೆ ),  ಅ೦ದರೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಅಜ = ಮಗ, ಅ೦ದರೆ ಪ್ರಲ್ಹಾದರಾಜರು.

ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣರ ಅ೦ದರೆ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರು ಅ೦ದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು.

ಶ್ರೀ ರಾಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಶ್ರೀ ರಾಮ, ಶ್ರೀ ನರಸಿ೦ಹ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳಿ೦ದ ಅಧಿಷ್ಠಿತನಾಗಿದ್ದು ನಿತ್ಯವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ.

ಸ೦ಗ್ರಹ : ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇ೦ದ್ರತೀರ್ಥರು.