Sri Narahari Teertharu

Sri Narahari Teertharu

Sloka : 
Sanskrit :
ससीतामूलरामार्चा कोशे गजपतेः स्थिता ।
येनानीता नमस्तस्मै श्रीमन्नृहरिभिक्षवे ॥

Kannada :
ಸಸೀತಾ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚಾ ಕೋಶೇ ಗಜಪತೆಃ ಸ್ಥಿತಾ |
ಯೇನಾನೀತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನೃಹರಿಭಿಕ್ಷವೇ ||

Telugu :
ససీతా మూలరామార్చా కోశె గజపతేః స్థిథా |
యేనానోతా నమస్తస్మై శ్రీమన్నృహరి భిక్షవే ||

 

HISTORY

Returning from his first Badri pilgrimage, Madhvacharya reached Kalinga (now Orissa). Shobhanabhatta (Padmanabhathirtha) and a great scholar Sharmashastri was a legend.Descendent of great family of politicians,scholar among scholars,litterateur.He was in a high position both in administrative and  literary world in Kalinga.Greatly influenced by Acharya's philosophy,he came to  dupi in A.D.1262 with Acharya as his disciple.Blessed b Acharya with sanyasa at Udupi,he became popular as Naraharithirtha. He served Acharya their for sometime,and was ordained by him to bring the idols of Chaturyugemurthi Sri Moolaseetharama from Kalinga1.Obeying Acharya's instructions,Naraharithirtha left for his native Kalinga.2

He held the reins of administration their for forty years since A.D.1263 and patronised Brahmins defending Kalinga against the attack Shabaras, the enemies of that state.His ablest administration paved way for peace to settle in the state.His paradigmatic dispensation finds mention in four stone inscriptions of the period from A.D. 1263 to A.D.1293.Those stone stone inscriptions made in connection with the establishment of Yogananda Narasimha temple can be found at SriKoormagrama and also at Simhachala of Vishakapatna.3

Thus being in charge of the state's administration and having protected the ancient Dharma,he came to Udupi with the idols of Sri MoolaSitharama in abox collected from treasury 4 with all regal dignity and handed over them to Acharya on   23rd October 1317.that is month Ashwija of Pingala Samvatsara.Acharya worshipped them for 80 days and handed over to Padmanabhathirtha before leaving for Badri. Naraharithirtha taking over the reins of Vedantha Samrajya from Padmanabhathirtha on the fourteenth day of Karthika Bahula in Rakthakshi Samvatsara satyed in the pitha for nine Years and attained the Lotus feet of Narayana on the seventh day of Pushya Bhaula in Srimukha Samvatsara.His Brindavana is on a rock in the middle of the river near Chakrathirtha at Hampi.

As Naraharithirtha handed over Mahasamsthana to Madhavathirtha without establishing a seperate tradition like Padmanabhathirtha,even now it is believed that he is the harbinger of the main tradition of Acharya. When Narahari Teertha came to Narayanadevarakere near the Hospet in the course of his tour, he got the idol of Laxminarayana taken out from a tank,installed it and built a temple as ordained by God in his dream.Because of this only it came to be called as Narayanadevarakere.

Naraharithirtha has written commentaries on Acharya's books, 'Yamaka Bharatha', 'Sootra Bhashya', Gita Bhashya' and others. But none of them is available now.  It can be inferred that the personality of Naraharithirtha was atreasure of ingenuity. He was a learned scholar, statesman, man of letters, ascetic, luminary. He was in the vanguard of both spiritual and corporal paths.To top it all,he was a great mystic.Both his body and soul resonated with,  and was gaily  steeped in, the praise of Lord Rama. Just as how hw shown as the emperor of Vedantha Samrajya, he has set a standard for "Dasa Sahithya" as well.Heh has carved a niche in the world of Kannada Haridasa literature through his compositions of Devaranamas.Only a few of them are available now.

GOOGLE MAP FOR THIS PLACE


View Larger Map

 

References 


1. तत्रास्ते रामदेवः सकल सुरपति ब्रह्मपूज्यां्रिकंजः । सीतायुक्तस्तमेनम् चतुरधियेहानयेत्युक्त आसीत् । [Top]

2. पुरा बदर्याश्रमयानतः प्रागानन्दतीर्थे रजतासनस्थे । तस्मादनुज्ञां नृहरीन्द्रतीर्थः प्रप्यान्वगाद्दीग्विजये सशिष्यः ॥ [Top]

3. The Stone inscription at SRi Koorma Narasimha Temple reads. देवः श्रीकमलाविलासलहरीपात्रं कलिप्रोन्मिलत्क्लेशक्लिष्ट जनेsखिल क्षितितले संलीन बोधो दये । स्वीय श्रिपदपंकजैक शरणान् संरक्षितं  सन्मुनिर्जातः श्रीपुरुषोत्तमाभिध महातीर्थस्सुमत्यग्रणीः । यन्मुनिभाषित भाष्यं भूष्यंकिलतीथकप्रवरसंघैः उन्मदवादिद्विरद प्रतिकुंभमंकुशं भवति ।।2॥ तस्माल्लोक सुरक्षाणाति निपुणान् संप्राप्त कर्तव्यधीद्वैधामुत्र तथाsत्रयोवतिजनान् कालिंगभूसंभवान् । पित्र्याचारमुपैतिसूनुरिति सन्नीतिस्थितौ धर्मतश्यत्रुक्ष्मा पतिवर्गदुर्गनिवहान्भीतानभीतस्वयम् ॥ 6 ॥ यश्च  श्रीकमठाधिनायक माहाकर्याइकबद्धव्रतस्तस्य प्रच्युति वारणाय शबरानीक्षितीघ्राशनिम् । धत्तेसत्करावलमस्यताटिता संत्यक्त जीवेरिपओ हंतव्यानवशेषणान् निजविधिर्नेयस्य बोध्यस्तराम् ।। 7 ॥ तेनाने श्रीम्न्नरहरितीर्थाख्य मुनिवरेण्येन । कलिसमयप्रह्लादप्रभावपरितोष्य नृहरि रूपेण ॥  8 ॥ [Top]

4. तस्यां नगर्यां यतिराट् नाम्ना नरहरिः श्रुतः ।
स्वगुरोराज्ञया तत्र प्राप्तुम् स्वरघुपस्यसः ।
ततः सिंहासनारूढम् कृत्वातं तस्य मंत्रिणः ।
स्वराज्यं पालयमासुः निगृह्यद्विषतोबलान् ॥
जातेकुमारेराज्ञासु राजपत्न्या यतीश्वरः ।
राज्ये संस्थ्याप्य तंपुत्रम् जगामस्वमठं पुनः ।।
गच्छन्तं तं यतिश्रेष्ठम् मंत्रिणश्च पुरोहिताः ।
स्वामिन् कोशगृहेराज्ञो यद्वस्तुमनसेच्छसि ।।
तद्गृहीत्वा प्रगन्तव्यं नाऽत्रकार्याविचारणा ।
एवमुक्तो नरहरिः तीर्थार्यः प्रविचिन्त्य सः ॥
तथाह परमः प्रीतः ससीतां रघुनन्दनम् ।
सुवस्त्रेवेष्टितं रत्नमंजूषायाम् सुसंस्थापितम् ॥
राममालापरिक्षिप्त मुक्ताहार विभूषितम् ।
आम्लानतुलसीगन्धमर्चितं सुरसुत्तमैः ॥
सीतायासहितं देव्यामौक्तिकादि विभूषया ।
रामचन्द्रं स संगृह्य गुरवेचार्पयद्यतिः ।।
गुरुणापूजितं रामम् ततः स्वयमपूजयत् । - आध्यात्मरामायणम् १५ अध्यायः

ततः प्रकृतिभिर्गाढमर्थितो मुनिपुंगवः ।
स्वधर्मनिरतो सत्यम् शशास पृथिवीमिमाम्  ॥ १९ ॥

राजपत्न्याभ्यनुज्ञातः प्रसूतपुमपत्यया ।
कोशादानीयतामर्चां मुनिः पूर्वधिये ददौ ॥  ॥ ३० ॥ - राघवेन्द्रमठगतार्चागतिक्रमः - वादिन्द्रतीर्थाः


Source : Gurucharite

Read Also : Idols of Sri Moola Sitha Rama

 

Posted in: